Vind Benelux Tyres op Instagram

Algemene voorwaarden

Download algemene voorwaarden als pdf

ALGEMENE VOORWAARDEN BENELUX TYRES®

Artikel 1 – Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: klant, iedere natuurlijk persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, die opdracht geeft tot de levering van een Dienst en/of Product respectievelijk of een Dienst en/of Product van Benelux Tyres heeft afgenomen. Het Leveringsprogramma omvat het totaal van Diensten en Producten dat Benelux Tyres levert of heeft geleverd, zoals vermeld op de website www.BeneluxTyres.nl. De diensten bestaan uit (de) montage, reparatie en vullen van banden met stikstof. Reinigen en balanceren van wielen. Richten van velgen. Opslag van wielen alle overige werkzaamheden aan of ten behoeve van banden en velgen van (motor) voertuigen uit het diensten- en leveringsprogramma van Benelux Tyres. De Producten betreffen iedere zaak uit het leveringsprogramma van Benelux Tyres. De overeenkomst betreft het  verrichten van diensten en/of de verkoop van producten door Benelux Tyres aan een Klant. De overeenkomst komt tot stand op de plaats waar Benelux Tyres domicilie heeft gekozen. Of op afstand, waarbij uit het leveringsprogramma van Benelux Tyres via een webwinkel, of een vergelijkbaar systeem, producten en/of diensten te koop worden aangeboden en de klant via internet of een vergelijkbaar systeem producten of diensten koopt bij Benelux Tyres.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle overeenkomsten tussen de klant en Benelux Tyres, waaronder begrepen abonnementen, zoals opslag van banden en overige speciale overeenkomsten uit het leveringsprogramma.
2.2 Van deze algemene voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen daarmee uitdrukkelijk schriftelijk hebben ingestemd.

Artikel 3 – Conformiteit

3.1 Benelux Tyres staat jegens de klant in voor de deugdelijkheid van door haar aan het voertuig van de klant gemonteerde Producten in relatie tot de prijs ervan, tenzij er sprake is van: I) niet-inachtneming door de klant van de door Benelux Tyres of de producent of de importeur van het Product gegeven aanwijzingen of voorschriften voor het gebruik; II) een ander dan volgens algemene verkeersopvattingen normaalgebruik door de klant; III) gebreken voortkomend uit volgens algemene verkeersopvattingen normaal slijtage; of IV) gebreken waarvoor de producent van het Product garantie heeft uitgesloten.
3.2 Benelux Tyres zal de door de klant gewenste Dienst naar beste vermogen uitvoeren.
3.3 Benelux Tyres wijst er op dat wielbouten/moeren na 100 kilometer moeten worden nagetrokken. Dit wordt door Benelux Tyres gratis gedaan. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt volledig bij de klant. Benelux Tyres aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien dit niet aantoonbaar is gedaan door de klant.
3.4 De aanbeveling van Benelux Tyres is om de eerste 100 km rustig te rijden in verband met mogelijke gladheid van nieuwe banden en/of gebruikte banden en wielen.

Artikel 4 – Opdrachten tot reparatie, montage of vervanging

 4.1 De levering van Producten is in beginsel inclusief montage, tenzij uit de aard van het te leveren Product of de daarbij gegeven omschrijving volgt dat geen montage kan of zal plaatsvinden.
4.2 Aan Benelux Tyres gegeven opdrachten tot reparatie, montage of vervanging houden niet mede in de opdracht tot vervanging of vernieuwing van die onderdelen, die pas na demontage zichtbaar worden en alsdan blijken te moeten worden vervangen of vernieuwd, alsmede het repareren van die gebreken, waarvan bij demontage blijkt en waarvan reparatie raadzaam of noodzakelijk is.
4.3 Benelux Tyres voert bijkomende reparaties of vervangingen als bedoeld in artikel 6.1 slechts uit nadat de Klant daarvoor toestemming heeft gegeven.
4.4 Benelux Tyres is gerechtigd om bij de uitvoering van reparaties, montage of vervanging gebruik te maken van de diensten van derden, die de reparatie geheel of gedeeltelijk zullen uitvoeren in opdracht van Benelux Tyres.
4.5 Benelux Tyres is niet aansprakelijk voor schade, ontstaan aan een voertuig, of onderdelen daarvan als de schade het gevolg is van de noodzakelijke maatregelen die Benelux Tyres moet nemen ten behoeve van het verrichten van de reparatie, montage of de vervanging, tenzij de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Benelux Tyres.

Artikel 5 – Koop op afstand

5.1 In geval van koop op afstand die via een webwinkel tot stand komt, maar waarbij de levering plaatsvindt bij Benelux Tyres door montage van de Producten aan een auto, heeft de klant niet het recht om overeenkomstig artikel 7:46 lid 1 BW de koop op afstand binnen zeven dagen na ontvangst van de Producten te ontbinden, en wordt de verkoop gelijk gesteld aan een verkoop bij Benelux Tyres, aangezien op de auto gemonteerde nieuwe producten door hun aard niet teruggezonden kunnen worden.
5.2 In geval van koop op afstand die via een webwinkel tot stand komt, waarbij de producten rechtstreeks aan de klant gezonden worden, zonder gebruik te maken van overige Diensten van Benelux Tyres, heeft de Klant overeenkomstig artikel 7:46 lid 1 BW wel het recht om binnen zeven dagen na ontvangst van de producten de koop op afstand te ontbinden. De kosten m.b.t. transport vallen hier niet onder en dienen altijd te worden voldaan.

Artikel 6 – Betaling

6.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, vindt betaling plaats bij levering. Bij specifieke voor de klant bestelde producten kan vooruitbetaling verlangd worden. Bij koop via de Webshop vindt betaling direct bij het plaatsen van de bestelling plaats en dus voorafgaand aan de levering.
6.2 Vindt betaling niet plaats bij de levering en is niet uitdrukkelijk schriftelijk een andere wijze van betaling overeengekomen, dan heeft Benelux Tyres recht op een rentevergoeding van 1% per maand over het bedrag van de schuld over de periode lopend vanaf veertien dagen na de levering tot aan de dag der algehele voldoening. Voor de berekening van de omvang van het rentebedrag wordt met een maand gelijkgesteld een gedeelte van een maand.

6.3 Betalingen strekken telkens eerst tot voldoening van eventuele verschuldigde rente en voor openstaande bedragen gaat de oudste het eerst teniet, ondanks eventuele andersluidende omschrijvingen bij de betaling.
6.4 Artikel 6.2 is van overeenkomstige toepassing indien op grond van artikel 6.1 een ander tijdstip van betaling is overeengekomen en de betaling op het overeengekomen tijdstip uitblijft.
6.5 Indien de klant, na sommatie door Benelux Tyres, in gebreke blijft met de betaling van zijn schuld, is Benelux Tyres gerechtigd incassokosten in rekening te brengen. De incassokosten omvatten gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten. De buitengerechtelijke incassokosten omvatten alle kosten die Benelux Tyres in rekening gebracht krijgt door bijvoorbeeld deurwaarders, incassokantoren en advocaten.
6.6. Zo lang het volledige bedrag van de geleverde producten niet is voldaan, blijven deze producten eigendom van Benelux Tyres.

Artikel 7 – Garantie

7.1 Tenzij anders overeengekomen verleent Benelux Tyres, onverminderde rechten of vorderingen die de wet de klant toekent op de door haar uitgevoerde werkzaamheden en de door haar geleverde onderdelen.
7.2 Voor een aantal producten kan een afwijkende garantietermijn gelden.
7.3 Garantiewerkzaamheden zullen in en vanuit de werkplaats(en) van Benelux Tyres worden uitgevoerd. Eventuele vervoerskosten zijn voor rekening van de klant.
7.4 Ten aanzien van de geleverde maar niet gemonteerde banden door Benelux Tyres is uitsluitend de eventuele productie garantie van de desbetreffende fabrikant van toepassing.

Artikel 8 – Diversen

8.1 Indien na uitvoering van de aan Benelux Tyres opgedragen werkzaamheden en kennisgeving daarvan aan de klant het betreffende voertuig niet binnen zeven werkdagen, nadat die kennisgeving heeft plaatsgehad door de klant is afgehaald, is Benelux Tyres gerechtigd om ter zake aan die Klant stallingskosten in rekening te brengen van € 50,- per dag of dagdeel.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid Benelux Tyres

9.1 Onverminderd het elders in deze algemene voorwaarden bepaalde is Benelux Tyres aansprakelijk indien een aantoonbare tekortkoming in de nakoming van een verplichting jegens een klant is te wijten aan haar opzet of bewuste roekeloosheid, of op grond van de wet, rechtshandeling of verkeersopvattingen voor rekening van Benelux Tyres komt.
9.2 Gebreken die aan het voertuig van de klant zijn ontstaan als gevolg van door Benelux Tyres aantoonbaar onjuist uitgevoerde montagewerkzaamheden zullen kosteloos door Benelux Tyres worden hersteld.
9.3  Indien Benelux Tyres aantoonbaar aansprakelijk is voor schade, dan is Benelux Tyres gerechtigd die schade op haar kosten te doen herstellen. Indien de klant ervoor kiest de schade door een derde te laten herstellen dan is Benelux Tyres slechts gehouden de schade te vergoeden tot het bedrag aan kosten dat zij zelf gemaakt zou hebben indien de klant aan Benelux Tyres de gelegenheid zou hebben gegeven de schade te (doen) herstellen.

9.4 In geval van aantoonbare schade als gevolg van aansprakelijkheid van Benelux Tyres is Benelux Tyres uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Benelux Tyres is niet aansprakelijk voor mogelijke gevolgschade van welke aard dan ook, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.
9.5 In geval van aantoonbare schade als gevolg van aansprakelijkheid van Benelux Tyres is Benelux Tyres uitsluitend aansprakelijk voor schade van aan haar toevertrouwde auto’s geparkeerd op het terrein van Benelux Tyres. Benelux Tyres is niet aansprakelijk voor schade geleden buiten het terrein van Benelux Tyres en voor schade die ontstaat op het moment dat de klant het voertuig zelf bestuurt.
9.6 In alle gevallen is de aansprakelijkheid van Benelux Tyres beperkt tot het bedrag van de door haar verzekering gedane uitkering, voor zover de schade gedekt wordt door de verzekering, dan wel is de aansprakelijkheid van Benelux Tyres beperkt tot het oorspronkelijke factuurbedrag.

Artikel 10 – Klachten

10.1 Eventuele klachten dient de klant binnen acht dagen na levering van de producten en/of diensten schriftelijk aan Benelux Tyres te melden, tenzij op grond van artikel 7:23 BW een langere termijn geldt.
10.2 Indien de klant niet binnen de op grond van artikel 10.1 geldende termijn schriftelijk heeft gereclameerd, geldt de geleverde dienst en/of het geleverde product als deugdelijk.
10.3 Eventuele door de klant aan zijn voertuig geconstateerde schade, die volgens de klant is veroorzaakt tijdens het verrichten van diensten door Benelux Tyres, dient uiterlijk de eerstvolgende werkdag nadat de klant zijn voertuig bij Benelux Tyres heeft afgehaald schriftelijk te worden gemeld. 10.4 Voor schade gemeld na de in artikel 10.3 genoemde termijn is Benelux Tyres niet aansprakelijk, tenzij Benelux Tyres de aansprakelijkheid daarvoor uitdrukkelijk schriftelijk erkent.

Artikel 11 – Toepasselijk recht, geschillen en forumkeuze

11.1 Op de Overeenkomst(en) tussen Benelux Tyres en de klant is Nederlands recht van toepassing. 11.2 Geschillen tussen Benelux Tyres en de Klant zullen eerst door middel van onderling overleg gepoogd te worden opgelost, zo nodig door inschakeling van een door partijen gezamenlijk gekozen expertisebureau ter vaststelling van de oorzaak van de door de klant gestelde schade.
11.3 Benelux Tyres draagt de kosten van de expert als bedoeld in artikel 11.2, indien de uitkomst van de expertise uitwijst dat de door de klant gestelde directe aantoonbare schade veroorzaakt is door Benelux Tyres en zij voor de vergoeding van die schade aansprakelijk is.
11.4 Indien partijen in onderling overleg het geschil niet tot een oplossing brengen, is de Rechtbank te ‘s-Hertogenbosch bij uitsluiting bevoegd van het geschilkennis te nemen, tenzij de in Nederland geldende wetgeving dwingend anders voorschrijft.

Artikel 12 – Slotbepalingen

12.1 Nietigheid of vernietigbaarheid van één van de bepalingen of onderdelen daarvan in deze algemene voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen dan wel de overige onderdelen onverlet.
12.2 Partijen verplichten zich dan in te stemmen met een nieuwe bepaling, die zoveel mogelijk qua inhoud, bereik en doelstelling met de oude nietige bepaling overeenkomt.

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te ‘s-Hertogenbosch onder nummer Kvk.nr.: 83373411.

Benelux Tyres B.V.
Maxend 5a
5388 GH Nistelrode

November 2022